วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ครั้งที่ 10 (24 เมษายน 2556)

1. เพื่อนในชั้นเรียนรายงานข่าวหน้าชั้นเรียนเรื่อง"เครื่องพิมพ์ 3 มิติ"และ"Camera Expert"
2. อาจารย์ประชิดอธิบายโฟลเดอร์และหน้าที่ต่างๆขิงโปรแกรม Wordpress
      apache  =  คือ App Tnternetwep Sever สำหรับ Admin
      cgi        =
      my.sql   =
      php       =   ภาษา php ภาษาที่ใช้สื่อสาร,เกี่ยวกับลิ้งค์,ตัวเชื่อมโยงต่างๆ
      phpmyadmin  =  ตัวเชื่อโยงต่างและจัดการระบบ
      root       =  เปรียบเสทือนพื้นที่กลาง,เก็บไฟล์ต่างๆเกี่ยวกับรูปพื้นหลัง
3. อาจารย์ประชิดสอนต่างเกี่ยวกับWordpress การแก้ไข Theme และเกร็ดต่างๆ
    3.1 ถ้า Wordpress ของเราเข้าสู่ระบบไม่ได้ให้พิมพ์ wp-login.php ต่อท้าย URL
    3.2 การศึกษาเรื่องการแก้ไขโค้ดต่างๆ

***การบ้าน โพสข้อมูลบล็อคลง Wordpress อย่างน้อย 3 บทความ***

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2556

การเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ครั้งที่ 9 (18 เมษายน 2556)

1. สอบกลางภาค ( 2 ข้อปฎิบัติ 1 ข้อสอบปรนัย)ข้อที่ 1


1.1 จงนำสคริ๊ปนี้ใส่แสดงใน Gadget ด้านข้างให้พอดีขนาด โดยจัดไว้เป็นลำดับที่ 3 ของเว็บบล็อกของคุณ
1.2 เสร็จแล้ว โพสต์แจ้งใหทราบและลิงค์ให้สามารถเข้าตรวจใน Googleplus  ที่ติดต่อกับ prachid2009@gmail.com
var tweenui_pid = "5b951ee6-41f7-456b-b6d6-1c7cc8fa145a";
<script type="text/javascript" src="http://display.tweenui.com/show.js"></script>
<script type="text/javascript">


ข้อที่ 2
ให้สร้างหน้าเอกสารใหม่ใน googlesites ของคุณเอง ตั้งชื่อว่า mythesisแล้วให้ upload file ข้อเสนอโครงการ(Reseach Project) ขึ้นใส่ให้สามารถดาวน์โหลดได้

ข้อที่ 3
ข้อสอบปรนัย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสาระสนเทศ


2. อาจารย์ประชิดสอนให้ใช้ Google Translate และโปรแกรมแปลภาษาอื่นๆ

3.สอนใช้โปรแกรม Wordpress
3.1 ก่อนใช้โปรแกรมให้ปิดโปรแกรม Antivirus ทุกครั้ง เพราะไฟล์บางตัวในโปรแกรมนั้น โปรแกรมAntivirus อาจจะไม่รู้จักและคิดว่าเป็นไวรัส

 3.2 เข้าที่โฟลเดอร์ที่ได้มาจากการโหลด กดเข้าไอคอนที่ชื่อว่า usbwebserver

3.3 เครื่องหมายแสดงว่าโปรแกรม
พร้อมใช้งาน3.4 กดที่ Local Host เพื่อที่จะเข้าไปที่หน้า http://localhost:8080/ แล้วหา  

http://localhost:8080/wordpressthaiedition กดเข้าไปเพื่อเข้าสู่ WordPress ของเรา

3.4 จะขึ้นหน้าลิ้งค์ http://localhost:8080/wordpressthaiedition/ 
ให้กดที่เข้าสู่ระบบ


 
3.5 พิมพ์ Username และ Password ลงไป (โปรแกรมของอาจารย์ประชิดตัวนี้เซ็ตไว้ว่าต้องเป็น admin  

ทั้ง Username และ Password)

3.6 เราก็จะเข้าสู่หน้าแก้ไขปรับแต่งทั้งหมดของเว็บไซต์ Wordpress เราสามารถแก้ไข Theme ของหน้า  เว็บ เนื้อหาข้อมูล รวมถึงการตั้งค่าต่างๆได้ในหน้าเว็บนี้
การเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ครั้งที่ 8 (17 เมษายน 2556)

1. อาจารย์ประชิดตรวจเอกสาร "ว1ด" ในคาบ
2. สมัครเว็บไซต์ "Dropbox" ซึ่งอาจารย์ประชิดจะฝากไฟล์ข้อมูลๆต่างในการเรียนการสอนเอาไว้ให้  
    นักศึกษาสามารถดึงไฟล์มาใช้งานได้
3. กรอก "ทำเนียบวิจัย : นักศึกษา" สำหรับนักศึกษาที่ส่งเอกสาร "ว1ด"
4. อาจารย์ประชิดสอนเรื่องการปรับแต่ง Google Site (การแก้ไขLayout)
5. สอนโปรแกรม Dreamweaver พื้นฐานต่างๆเกี่ยวกับการสร้างเว็บและการออกแบบ
6. โหลดโปรแกรม Wordpress จากเว็บไซต์ Wordpressthai และเซฟใส่ Flash Drive เพื่อใช้งาน
     ได้ทั้งที่บ้านและที่มหาวิทยาลัย


สิ่งที่ได้รับในการเรียน

การเรียนนอกเวลา - เพิ่ม Link ลงใน Google Site


1. สาระประโยชน์เกี่ยวกับงานวิจัย
      1.1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
      1.2 งานวิจัยจะเข้าใจ-เข้าถึงได้ ทุกเพศทุกวัย ทุกที่ทุกเวลา เพียง แค่ ปลายนิ้ว
      1.3 คลังผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ
 2. รวมลิ้งค์ข่าวไอที
      2.1 ข่าวสารไอที
      2.2 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น/การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
      2.3 กระทรวงไอซีที
3. Contect Us
      3.1 Facebook Fkft D. Apis
      3.2 Blogspot_denchai
การเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์  ครั้งที่ 6-7  (11 เมษายน 2556)


1. อาจารย์ประชิดอธิบายเรื่อง Font ต่างๆเช่น การเลือกใช่ Font และการดูเจ้าของลิขสิทธิ์ของ Font
2. มีการรายงานข่าวเทคโนโลยีของเพื่อนร่วมชั้นเรียนเรื่อง "Technology Autodesk"
3. อาจารย์ประชิดให้นักศึกษาดาวโหลดใบเสนอของบประมาณวิยโครงการ 
4. เรื่องวิจัยโครงการ อาจารย์ประชิดสอนในนักศึกษาเจาะจงประเภทของงานวิจัยด้วย และระยะเวลาใน      
    การวิจัยต้องไม่เกิน 4 เดือนครึ่ง
5. การจัดรูปแบบของ Google Docs ให้เข้า File/Page Setup/Insert+Page Number
6. หลัก Vpat คือหลักของการทำวิจัย ได้แก่
  
    V    =   Variable (ตัวแปรที่ศึกษา) โดยแยกออกเป็น
    V1  =   ตัวแปรต้น คือสิ่งที่ศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ (ความรู้,ข้อมูล,ผลประกอบการต่างๆ)
    V2  =   ตัวแปรตาม คือผลงานที่ออกมาสำเร็จแล้ว (คุณลักษณะที่ปรากฎ,เนื้อหา,ใครรับรอง,หรือช่วย   
                สนับสนุนว่าได้ผลอย่างไร)
  
    P    =   Population (ประชากรที่ร่วมศึกษา เช่น คน,สัตว์,สิ่งของ = กลุ่มเป้าหมาย)
    P1  =   ผลงานที่ออกมาสำเร็จ
    P2  =   ความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้่อง

   A    =  Area (ขอบเขตที่จะกระทำหรือศึกษา)
   A1  =  เนื้อหา
   A2  =  ระยะเวลา
   A3  =  บุคคลที่ต้องการนำไปใช้
  
   T    = Time (ปีที่ทำ,ปีที่ผลิต)
การเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์  ครั้งที่ 5  (10 เมษายน 2556)

1. โหลดFont "TH-Saraban PSK"(Fontทางราชการ)เพื่อนำไปพิมพ์เอกสาว "ว1ด" (ใบเสนอของบประมาณการ  
    วิจัย)
2. กรอกเอกสาร "ว1ด"โพสและแชร์ให้อาจารย์ใน Google Drive
3. อาจารย์ประชิดอธิบายองค์ประกอบและเครื่องมือต่างๆที่อยู่ใร Google Site
การเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์  ครั้งที่ 3-4 (4 เมษายน 2556)

1. หลังจากที่สมัคร Googlr Site ไปแล้วเมื่อการเรียนการสอนครั้งที่ 3 ในการเรียนการสอนครั้งนี้ อาจารย์
    ประชิดได้ให้นักศึกษาใช้เทมเพลตที่อาจารย์ออกแบบเอง
    URLhttps://sites.google.com/site/chandraresearchers/

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2556

สงกรานต์นี้ มี Smart phone เดินทางไม่มีหลงทางด้วยแผนที่เสมือนจริง google maps street view

            ก่อนหน้านี้ถ้าพูดถึงแผ่นที่ก็ต้องกางออก แล้วมาร์คจุดที่จะไปเอาไว้ พอใกล้ๆถึงก็หาไม่เจอเพราะถนนมันดันไม่เหมือนในแผ่นที่ซะงั้น ต่อมาชีวิตดีขึ้นเมื่อมี google maps ดูจากมุมบนแต่ก็ยังมีบางทีที่พาหลงอยู่ดีเพราะมันมองไม่เห็นภาพถนนจริงๆ เรื่องการเดินทางเป็นเรื่องสำคัญบ้างครั้งพลาดนิดเดียว อาจเสียหายต้องกลับรถหลายกิโล หรือเสียเวลาเป็นชั่วโมงหากอยู่ในชั่วโมงเร่งด่วน เพราะงั้นแผนที่แบบไหนจะดีที่สุด มันคงต้องเป็นแผนที่แบบเหมือนจริงบนถนนใช่ไหมครับ?
 

Google maps พัฒนาขึ้นไปอีกด้วยแผนที่แบบ Street view ที่มองเห็นมุมมองถนนเหมือนเรายืนอยู่ตรงนั้นเลย ทำให้มองเห็นจุดสำคัญในบริเวณนั้นได้ชัดเจนและแน่นอน และสามารถลากเส้นทางไปตามถนนที่ต้องการได้ด้วยมุมมอง แบบสมจริง

และนอกจากการนำทางแล้วยังมีอีกหลายคนที่ใช้เป็นการนำเที่ยวไปในที่ต่างๆ ทั่วโลกโดยไม่ต้องเดินทางไป และในบ้างสถานที่ภาพที่ถูกเก็บมานั้นก็มีอะไรแปลกๆให้เราได้เห็นกันโดย บังเอิญด้วย นอกจากจะนำทางได้แล้วยังได้ความบันเทิงด้วยนะเนี่ยที่มาของข่าว  http://teen.mthai.com/lifesgood/hitech/537.html